Možnost pro mladé vědce – TAČR Zéta

Technologická agentura ČR – TAČR otvírá možnosti pro mladé výzkumníky – program ZÉTA

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a praxe prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.

CÍLE PROGRAMU
Cílem programu je:

a. zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a
pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití
výsledků v praxi,

b. zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a

c. podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením
na hospodářskou sféru.
Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných
pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU
Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy říjen 2019

Více informací: ZDE