Téma konference

Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu

Technologie od nepaměti ovlivňují lidskou činnost a ne jinak je tomu ve vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. K technologiím bývá přistupováno z rozmanitých perspektiv: Může se jednat o postupy, nebo o přístroje i nástroje ovlivňující vzdělávání či výzkum.  Technologie mohou plnit roli předmětu i prostředku výzkumu. Ze Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 vyplývá jisté zpochybnění všeobecného předpokladu: „… že by školy, v nichž žáci používají počítače ve vyšší míře (při výuce i doma), dosahovaly lepších výsledků……. Používání ICT je spojeno s lepšími výsledky žáků pouze v určitých kontextech – např. slouží-li počítačové programy či internet jako podpůrný prostředek ke zvýšení studijního času…Z tohoto hlediska se jako stěžejní ukazuje role učitele.“ (ČŠI, 2016, s. 11). Konference zaměřená na „Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu 2016“ by měla přispět k hledání odpovědí například na následující otázky:

 • Jakou roli plní či by mohly plnit digitální technologie (DT) a informační a komunikační technologie (ICT) v rámci explorace, adaptace a replikace inovativních strategií umožňujících učícím se naplno využít svůj potenciál? Jaké přístupy jsou voleny pro integraci DT a ICT do současného vzdělávání a pedagogického výzkumu?
 • Jakým způsobem maximalizovat šance na využití technologií různého druhu k vzdělávání a motivace k otevření příležitostí k učení a zvýšení rovného přístupu, k využití vzdělávání jako prostředku sociální spravedlnosti a sociální inkluze?
 • Které klíčové kompetence žáků jsou/nejsou/mohou být rozvíjeny užitím technologií?
 • Co vyplývá z aktuálních pedagogických výzkumů a šetření pro oblast ohraničenou například pojmy a trendy: e-learning, blended learning, virtuální realita a virtuální třídy, gamifikace, technologicky podporované vyučování a učení, obsahově a jazykově integrované učení (CLIL)?
 • Jaké možnosti a limity jsou aktuální v případě technologií ve vzdělávání z hlediska klíčových kompetencí a sebeúcty žáků, z hlediska profesních kompetencí učitelů, či z pohledu dalších subjektů ve vzdělávání a výchově, a to i s ohledem na volný čas, sociálně patologické jevy a bezpečnost sociálních sítí i internetu obecně?
 • Jak v kontextu současného vývoje v oblasti technologií fungují výchovné instituce a vzdělávací politika, kurikulární dokumenty, evaluační procesy ve vzdělávacím systému?

Konference poskytuje prostor pro diskusi uvedených i navazujících pedagogických témat a otázek v těchto sekcích:

 1. Teorie a metoda v pedagogice;
 2. Vychovávaný a vzdělávaný jedinec;
 3. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci;
 4. Cíle a obsah výchovy a vzdělávání;
 5. Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání;
 6. Teorie a praxe fungování výchovných a vzdělávacích institucí;
 7. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu;
 8. Posterová sekce (ke sdílení a propojení témat všech sekcí formou prezentace posterů).

 

Hlavní stránka ČAPV 2017