ČAPV 2017 – Metodologické semináře

Metodologické semináře povedou:

Mgr. Markéta Levinská, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)

Doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

PhDr. Ing. Petr Soukup (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií)


  Rámcový program metodologických seminářů – pátek 15. 9. 2017
8:30-8:45 Prezence účastníků metodologických seminářů
8:45-9:00 Společné zahájení metodologických seminářů
9:00-11:30 1.       metodologický seminář

„Vstup do školní etnografie“

3.     metodologický seminář „Vše, co jste chtěli vědět o analýze kvantitativních dat a báli jste se na to zeptat“
11:30-12:00 Přestávka s občerstvením
12:00-14:30 2.      metodologický seminář

„Využití ICT ve vzdělávání – se zaměřením na popis a analýzu průběhu vyučování“

14:45-15:00 Společné ukončení metodologických seminářů

  1. metodologický seminář – VSTUP DO ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE

Mgr. Markéta Levinská, Ph.D. et Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)

Seminář seznámí účastníky s principy školní etnografie, která patří mezi kvalitativní přístupy bádání. Mezi průkopníky školní etnografie v České republice patřila od 90. let 20. stol. Pražská skupina školní etnografie svým longitudinálním výzkumem na základních školách.  Seminář v teoretické oblasti navazuje na její odkaz, ukáže, v čem spočívá práce školního etnografa, s čím se musí při realizaci výzkumu vyrovnávat. Těžiště semináře bude spočívat v diskusi nad doktorandskými projekty. Bude vítáno, když doktorandi či další studující v předstihu pošlou své projekty a popíší úskalí a problematická místa, s nimiž se v nich setkávají. Vedoucí semináře se pokusí nabídnout alternativní pohled na dané téma. Vzhledem k tomu, že jednou z hlavní tezí kvalitativního výzkumu je perspektivnost, tj. důraz na úhel pohledu na konkrétní problém, tak budou ve společné diskusi daná témata analyzována, řešena, interpretována.

 

  1. metodologický seminář – VYUŽITÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ – SE ZAMĚŘENÍM NA POPIS A ANALÝZU PRŮBĚHU VYUČOVÁNÍ

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

Cílem semináře je představit možnosti využití informačních a komunikačních technologií v rámci pedagogického výzkumu, jmenovitě pak pojednat o možnostech strukturovaného pozorování, zaměřeného na popis a analýzu průběhu vyučování metodou FIAS (Flandersova metoda interakční analýzy).

Záměrem teoretické části bude obeznámit s kategoriálními systémy pro posuzování průběhu vyučování, jejich ukázkami a principem. Jako příklad bude uvedena metoda FIAS, pro popis a kvantitativní hodnocení průběhu interakce a komunikace v pedagogickém prostředí.

Cílem aplikační části bude představit počítačový program CodeNet, umožňující strukturované pozorování off-line i on-line a následnou analýzu získaných dat. Na konkrétních příkladech kódování metodou FIAS bude ilustrován profil pedagogické interakce a komunikace mezi aktéry vzdělávacího procesu – učitelem a žáky. Podle okamžitých podmínek (např. podle počtu účastníku) bude možné nacvičovat práci s tímto programem a získávat praktické zkušenosti s analýzou a zpracováním báze dat.

Závěrečná diskuse mezi účastníky setkání by mohla směřovat k přínosu těchto metod, jež sice mají kvantitativní podstatu, avšak v jejich skrytých potencích jsou i kvalitativní zřetele.

 

  1. metodologický seminář – VŠE, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O ANALÝZE KVANTITATIVNÍCH DAT A BÁLI JSTE SE NA TO ZEPTAT

PhDr. Ing. Petr Soukup (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií)

Cílem semináře je zodpovědět doktorandům (a nejen jim) všetečné otázky ohledně zpracování jejich kvantitativních dat, případě i otázky k designu kvantitativních studií a plánované velikosti výběrů.  Seminář nejdříve představí některé základní principy (design, velikost výběru a plán statistického zpracování dat). Poté budou s účastníky probírány jejich konkrétní dotazy, které společně s daty zašlou minimálně čtyři týdny před konáním semináře. V případě, že dotazů bude mnoho, vyhrazuje si lektor právo některé dotazy nezodpovědět (vybírány budou přednostně dotazy s širší mírou uplatnění oproti zcela specifickým). Samozřejmě na semináři bude možnost klást jakékoli otázky ke zpracování kvantitativních dat i v průběhu reakcí na probírané problémy.  V návaznosti na seminář je poté možné s lektorem semináře dohodnout i následnou diskusi finálního řešení datových analýz (skrze mail či Skype).

Typické otázky, které lze očekávat:

  • Jaké statistické techniky mohu použít pro vyhodnocení své výzkumné otázky?
  • Jaké statistické techniky mohu použít pro svá data (pro konkrétní design, typ výběru apod.)?
  • Jak interpretovat získané výsledky?
  • Mohu použít jinou (lepší) statistickou techniku pro svá data?
  • Musím upravit data před provedením analýzy?
  • Jak si mám připravit proměnné pro své datové analýzy?

Hlavní stránka ČAPV 2017